Notariusz Białystok

Nie znaleziono wyników w tej kategorii

Notariusza, zwanego także niekiedy sędzią albo rejentem, powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Izby Notarialnej. Notariusz jest prawnikiem, który w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego korzystająca z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, którą może prowadzić indywidualnie albo wspólnie z kilkoma Notariuszami na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej. Jednakże w sytuacjach, w których przemawia za tym charakter czynności albo inne szczególne okoliczności czynności te mogą być dokonane w innym miejscu, np. w domu klienta. Lista zarejestrowanych kancelarii notarialnych w całym kraju jest ogłaszana co roku przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Udając się do kancelarii notarialnej, należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości, np. dowód osobisty lub paszport, ponieważ Notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej.

białystok notariusz cennik

W przeciwieństwie do przedstawicieli innych wolnych zawodów prawniczych (adwokatów czy radców prawnych) świadczących swoim klientom usługi prawne – Notariusz działa nie tylko na rzecz zleceniodawcy, ale musi równoważyć interesy wszystkich stron czynności notarialnej, jak również innych osób, dla których czynność notarialna może przynieść skutki prawne. Notariusz ma nie tylko powinność zachowania wymogów formalnej i redakcyjnej poprawności czynności sporządzanej w formie aktu notarialnego, lecz także obowiązek dążenia do należytego (a więc zgodnego z celem stron decydujących się na dokonanie czynności w formie aktu notarialnego) zabezpieczenia praw i słusznych interesów. Przy dokonywanych czynnościach Notariusz ma obowiązek udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień co do treści, znaczenia i konsekwencji, jakie niosą ze sobą te czynności. W przypadku, gdyby czynność notarialna była sprzeczna z prawem, Notariusz ma bezwzględny obowiązek odmowy jej dokonania (za sprzeczność z prawem uznać należy także sprzeczność z zasadami współżycia społecznego oraz ustalonymi zwyczajami).

Kancelarie Notarialne w Białymstoku – lista

Istotnym aspektem w wykonywaniu zawodu notariusza jest jego zobowiązanie do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne, obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po jego odwołaniu. Z tajemnicy notarialnej może zostać zwolniony na podstawie orzeczenia sądu lub zgodnie oświadczenia wszystkich uczestników czynności notarialnej.

Kancelaria notarialne mieszczą się przy takich ulicach jak:

 • Białówny
 • Grochowa
 • Józefa Piłsudskiego
 • Jana Klemensa Branickiego
 • Henryka Sienkiewicza
 • Nowy Świat
 • Legionowa
 • Lipowa
 • Icchoka Malmeda
 • Świętego Rocha
 • Młynowa
 • Świętojańska
 • Adama Mickiewicza

Czym zajmują się notariusze z Białegostoku?

W codziennym odbiorze Notariusz jest utożsamiany z prawnikiem sporządzającym akty notarialne. Jednakże sporządzania jest tylko jedna z czynności, których dokonuje Notariusz. Wśród szerokiego wachlarza usług notarialnych można wymienić:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządzanie poświadczenia,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych,
 • prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowanie związanych z tym czynności,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Za dokonywane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Notariusz jest płatnikiem podatków w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, które to pobiera na podstawie odrębnych przepisów prawa. Są one pobierane przed podpisaniem aktu notarialnego, a następnie przekazywane przez Notariusza organom podatkowym. Podobnie rzecz ma się z opłatami sądowymi, które pobierane są przez Notariusza przy aktach notarialnych obejmujących wnioski wieczystoksięgowe (np. o wpis własności). Wysokość opłat sądowych określona jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.