Adwokat

adwokat Dorota Tumkiewcz
Miejscowość: Białystok
Adwokat Katarzyna Moździerska

Adwokat Katarzyna Moździerska

Miejscowość: Warszawa

Zawód adwokata jest sztuką wymagającą olbrzymiej wiedzy, zaangażowania w prowadzone sprawy oraz empatii w stosunku do klienta. Dobry adwokat to skuteczny prawnik i profesjonalny pełnomocnik, który pomoże rozwiązać problem prawny, będzie reprezentował przed sądem, a przede wszystkim zrozumie kłopot, z jakim klient przyszedł do kancelarii. Celem strony jest ułatwienie znalezienia profesjonalnych usług adwokackich w całym kraju. Najwięcej wpisów znajdziecie Państwo w kategorii adwokat Białystok. W przypadku, gdy korzystałeś z usług adwokata będącego na tej stronie, dodaj opinię. Słowo adwokat pochodzi od łacińskiego słowa advocatus, od advocare, co oznacza wzywać na pomoc. Adwokat jest prawnikiem świadczącym pomoc prawną, która w szczególności polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu umów, pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, a także na występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat ma także prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu. Adwokat świadczy pomoc prawną jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym (firmom, spółkom, fundacjom, stowarzyszeniom itp.). Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator. Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa. Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

Znajdź adwokata z Twojej okolicy:

Adwokatów nazywa się potocznie mecenasami.

Adwokaci często występują też jako mediatorzy sądowi sporządzając ugodę, która po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego.
W Polsce zawód adwokata wykonywany jest na podstawie ustawy z dnia 26 maja, Prawo o Adwokaturze.
Adwokat może wykonywać swój zawód w formie indywidualnej kancelarii, w formie zespołów adwokackich, a także w formie spółek osobowych.

Adwokatem może być ten, kto:
a) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
b) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
c) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
d) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki

Aplikacja adwokacka rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata. Celem aplikacji adwokackiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu. Aplikanci odbywają w trakcie aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zawiera z Ministrem Sprawiedliwości porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, zgodnie z regulaminem aplikacji, w którym ustala się plan szkolenia, mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia. Aplikantowi, który odbył aplikację adwokacką, właściwa okręgowa rada adwokacka wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji adwokackiej, zaświadczenie o jej odbyciu. Szkolenie aplikantów adwokackich może być organizowane wspólnie z aplikantami radcowskimi. Aplikant adwokacki odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata w rozumieniu niniejszej ustawy.

Aplikacja adwokacka kończy się egzaminem. W czasie tego egzaminu kandydat na adwokata musi wykazać się biegłą znajomością przepisów prawa.
Egzamin adwokacki polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu adwokackiego, zwanej dalej „zdającym”, do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu adwokata.

Egzamin adwokacki składa się z pięciu części pisemnych:

Pierwsza część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Druga część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Trzecia część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Czwarta część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Piąta część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.
Podczas egzaminu adwokackiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. W trakcie egzaminu adwokackiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Adwokatura stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo do wykonywania zawodu mają wyłącznie osoby, które zdały egzamin adwokacki oraz zostały wpisane na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu przez adwokata.
Adwokatura jest zorganizowana w formie samorządu. Organami adwokatury na szczeblu centralnym są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, Wyższa Komisja Rewizyjna. Na szczeblu regionalnym istnieją Izby Adwokackie, które zrzeszają adwokatów i aplikantów adwokackich. Organami Izby są Zgromadzenie Izby, Okręgowa Rada Adwokacka, Sąd Dyscyplinarny oraz Komisja Rewizyjna.

Naczelna Rada Adwokacka, Izby Adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość prawną. Najwyższym organem samorządu jest Naczelna Rada Adwokacka, natomiast w regionie – Okręgowa Rada Adwokacka. Do kompetencji Naczelnej Rady Adwokackiej należy między innymi: uchwalanie regulaminów dotyczących zasad odbywania aplikacji adwokackiej, układanie egzaminu adwokackiego, regulaminu dotyczącego zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w określonych spółkach, regulaminu dotyczącego zasad przeprowadzania konkursu na aplikantów adwokackich. Okręgowa Rada Adwokacka uprawniona jest między innymi do występowania z wnioskiem do organów rejestrowych lub ewidencyjnych o wszczęcie postępowania o wykreśleniu z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze.

Adwokat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy oraz do zabezpieczenia przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Oznacza to, że wszystkie informacje, które zostaną przekazane adwokatowi w trakcie bezpośredniej rozmowy, a także maile i inna korespondencja, jest chroniona tajemnicą adwokacką, od której adwokat nigdy nie może zostać zwolniony. Daje to gwarancję, że wszystkie informacje przekazane adwokatowi nie zostaną ujawnione. Tajemnicą adwokacką objęte są również dokumenty znajdujące się w materiałach adwokackich, wiadomości, notatki, dokumenty dotyczące sprawy, uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca w którym je otrzymano. Także pracownicy i współpracownicy podczas wykonywania działalności zawodowej zobowiązani są do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy. Adwokat, który stosuje w pracy zawodowej komputer i inne środki elektroniczne, służące do utrwalania danych, zobowiązany jest stosować oprogramowanie oraz inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie. Ponadto nikt nie może zgłosić adwokata jako osoby, która miałaby zeznawać w charakterze świadka. W związku z tym adwokat nie może ujawnić posiadanych wiadomości, uzyskanych w związku z wykonywaniem swojego zawodu.

Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej. Taka informacja powinna być zgodna z zasadami Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, zwanej powszechnie Kodeksem Etyki Zadwokackiej.

Informacja powinna być:
a) zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
b) dokładna, nie wprowadzać w błąd,
c) przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodu adwokackiego,
d) ukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia.

Adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z zasadami etyki adwokackiej poprzez:
a) umieszczanie informacji na dokumentach firmowych,
b) oferty w postępowaniu w charakterze przetargu lub konkursu oraz oferty złożone na wyraźne życzenie potencjalnego klienta kancelarii adwokackiej; w ofertach tych dozwolone jest podawanie tych informacji o działalności zawodowej adwokata, które mogą mieć znaczenie przy ocenie tej oferty,
c) zamieszczanie informacji prasowych bezpośrednio związanych z pomocą prawną według zasad opracowanych przez Naczelną Radę Adwokacką i wynikających z kodeksu etyki,
d) zamieszczanie wpisów w książkach adresowych i telefonicznych,
e) przesłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na wyraźne życzenie,
f) umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczenie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach,
g) stosowne oznaczenie siedziby,
h) wydawanie broszury informatorów o działalności adwokata i kancelarii adwokackiej.

Zgodnie z kodeksem etyki adwokackiej, informacje o kancelarii adwokackiej mogą zawierać:
a) znak towarowy lub graficzny kancelarii adwokackiej lub spółki adwokackiej,
b) nazwę i adres kancelarii adwokackiej oraz imię i nazwisko adwokata, numery telefonów, adres mailowy oraz nazwę strony internetowej,
c) listę wspólników spółki, w której adwokat jest wspólnikiem, wraz ze wskazaniem, który ze wspólników jest adwokatem, a jeśli w spółce powołane są osoby zarządzające, ich nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji,
d) lista osób stale współpracujących z kancelarią adwokacką lub spółką,
e) tytuł lub stopień naukowy adwokata,
f) dane na temat rodzaju i zakresu świadczonej przez adwokata pomocy prawnej, ze wskazaniem preferowanych dziedzin prawa oraz współpracy z kancelariami zagranicznymi,
g) dane o możliwości świadczenia pomocy prawnej przez adwokata w językach obcych,
h) podanie roku założenie kancelarii adwokackiej lub spółki adwokackiej, oraz daty rozpoczęcia działalności,
i) przynależność do określonej izby adwokackiej,
j) wykaz publikacji adwokata,
k) zamieszczanie informacji o posiadanych kwalifikacjach, innych niż prawnicze,
l) wizerunek adwokata.

Pismo adwokata, w związku ze świadczoną pomocą prawną, powinno zawierać:
a) imię i nazwisko adwokata oraz adres kancelarii adwokackiej w sytuacji, kiedy pomoc prawna jest udzielana w ramach indywidualnej kancelarii,
b) nazwę/firmę i adres spółki, w której adwokat świadczy pomoc prawną, w przypadku, jeśli świadczy on ją w ramach spółki cywilnej jawnej partnerskiej,
c) adres filii i oddziału kancelarii adwokackiej lub spółki adwokackiej, w przypadku gdy zostały one utworzone, wraz z adresem siedziby kancelarii adwokackiej lub spółki adwokackiej.

Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, w której wspólnikiem jest adwokat, stosownie do okoliczności należy podać pełną listę wspólników takiej spółki, a w przypadku spółki komandytowej nazwiska komplementariuszy – wraz ze wskazaniem, który z wspólników jest adwokatem, a jeśli w spółce powołane są osoby zarządzające – ich nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nazwa spółki nie pozostawia wątpliwości co do wspólników będących adwokatami.

W przypadku, gdy działalność adwokatów prowadzona jest w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, w której wspólnikiem jest prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, należy podać:
a) tytuł zawodowy wyrażony w języku urzędowym państwa macierzystego,
b) wskazanie organizacje zawodowej w państwie macierzystym do którego należy albo sądu, przed którym ma prawo występować zgodnie z prawem tego państwa,
c) informację, że prawnik zagraniczny wykonuje stałą praktykę w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata.

Adwokat może wykonywać również funkcję:
a) syndyka,
b) nadzorcy sądowego,
c) likwidatora i zarządcy,
d) kuratora we władzach fundacji, w radach nadzorczych, w zarządach spółdzielni mieszkaniowych i innych,
e) oraz pełnić obowiązki członka zarządu i prokurenta spółek prawa handlowego.

Adwokaci od dawna cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Pełnią ważne funkcje w organach państwowych, samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach. Klienci powierzają adwokatom swoje sprawy o pieniądze, o rozwody, o spadki i majątki. Ważnym aspektem są także sprawy karne, w których w grę wchodzi o wolność człowieka. Dobry adwokat jest jak pilot – zawsze warto mieć go przy sobie.

Adwokaci od dawna cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Pełnią ważne funkcje w organach państwowych, samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach. Klienci powierzają adwokatom swoje sprawy o pieniądze, o rozwody, o spadki i majątki. Ważnym aspektem są także sprawy karne, w których w grę wchodzi o wolność człowieka. Dobry adwokat jest jak pilot – zawsze warto mieć go przy sobie.