Notariusz

Znajdź notariusza w Twojej okolicy. Pamiętaj, by przed wizytą u notariusza zabrać ze sobą dokument tożsamości, ponieważ ma on obowiązek zweryfikować tożsamość osób biorących udział w czynnościach notarialnych. Notariusz jest osobą zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Obecnie na serwisie znajdziesz Notariusza w zakładce:

Notariusz – nazywany wcześniej Rejentem, to zawód zaufania publicznego uregulowany w ustawie z dnia 14 lutego 1991r., Prawo o notariacie. Jest to osoba, która w zakresie swoich obowiązków korzysta z takiej ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Notariusz, to osoba, która ukończyła uczelnię wyższą na kierunku prawo, następnie z pozytywnym rezultatem przystąpiła do państwowego egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, kolejno odbyła aplikację, zdała państwowy egzamin zawodowy i tym samym uzyskała tytuł zawodowy notariusza. Zawód notariusza może wykonywać osoba, która ukończyła 26 rok życia.

 Notariusz jest powoływany do pełnienia funkcji przez Ministra Sprawiedliwości. Nad rzetelnością wykonywanych przez notariusza obowiązków czuwa samorząd zawodowy, którego głównym reprezentantem jest Krajowa Rada Notarialna, złożona z 11 Izb Notarialnych: w Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Warszawie. Izby zostały utworzone w miejscowościach będących siedzibami sądów apelacyjnych. Notariusze za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

W przeciwieństwie do innych wolnych zawodów prawniczych tj. adwokata, radcy prawnego, komornika- notariusz nie wykonuje czynności na rzecz  jednej ze stron, a zobowiązany jest do działania na rzecz wszystkich uczestników czynności notarialnej. Notariusz sprawuje więc pieczę nad prawidłowością czynności, zgodnością z prawem oraz ze stanem faktycznym. Co istotne, dokumenty sygnowane przez notariuszy mają moc dokumentu urzędowego, co czyni je wysoko w hierarchii i sprawia, że trudno je podważyć przed sądami lub organami administracji. 

Czym jest akt notarialny?  

Akt notarialny to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie czynności prawnej. Jest on sporządzony przed notariuszem i musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo o notariacie. Do takich wymogów zalicza się m.in. dokładną datę sporządzenia aktu, miejsce sporządzenia aktu, dane notariusza, dane stron czynności prawnej, oświadczenia stron, wszelkie wymagane dokumenty, oświadczenie, iż akt został odczytany przyjęty i podpisany, podpisy stron czynności prawnej oraz podpis notariusza. 

 Niektóre czynności prawne wymagają formy aktu notarialnego np. sprzedaż lub darowizna nieruchomości, zawarcie umowy dożywocia, czy intercyza. Brak dochowania formy notarialnej skutkuje nieważnością czynności. 

Z jaką sprawą udać się do notariusza? 

kancelaria notarialna notariusz

Najczęściej do notariuszy zgłaszają się osoby, które chcą dokonać czynności prawnej związanej z nieruchomością np. sprzedać nieruchomość, darować nieruchomość, ustanowić hipotekę na nieruchomości. Wiele osób odwiedza kancelarie notarialne celem sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego- jest to najbezpieczniejsza i najtrudniejsza do podważenia forma złożenia oświadczenia woli. 

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170);
 • sporządza poświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Ile kosztuje akt notarialny?

Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wynagrodzenie notariuszy zależne jest od rodzaju czynności prawnej, której dotyczy akt. Kolejna kwestia to taksa notarialna- wynagrodzenie notariusza, które jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018 poz. 272). Rozporządzenie określa maksymalne wynagrodzenie notariusza za daną czynność, nie określa jednak minimalnego. W związku z tym, stawki notariuszy mogą być różne i ma na nie wpływ m.in. siedziba kancelarii notarialnej (w dużych miastach stawki mogą być wyższe), zawiłość sprawy, ilość spraw w kancelarii, ilość zatrudnionych osób itp.