Notariusz Giżycko

Nie znaleziono wyników w tej kategorii

Zgodnie z literą prawa, notariusz jest osobą zaufania publicznego, która upraszczając dba o wiarygodność i rzetelność aktów woli osób fizycznych i prawnych, mających znaczenie prawne.

Rozwój cywilizacyjny stworzył konieczność z jednej strony potwierdzania wiarygodności osób oraz czynności prawnych przez nie dokonywanych z drugiej zaś wymogi dla szczególnie doniosłych czynności.

Współcześnie notariusze są gwarantem nie tylko tego, że dane osoby faktycznie zawarły np. umowę kupna – sprzedaży nieruchomości, ale również tego, że umowa ta jest zgodna z prawem.

Przykładowo strony chcę zbyć nieruchomość rolną. Notariusz w tym przypadku musi nie tylko „spisać” wolę stron, ale także ustalić, czy w świetle prawa (np. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) w ogóle może dojść do takiej transakcji z uwagi na ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi.

„Ingerencja” notariusza w ustalanie możliwości zawarcia ważnej umowy są tak głęboka, że znane są przypadki, kiedy ww. poddawał pod wątpliwość np. ostateczną decyzję administracyjną dotyczącą nieruchomości, jako wydaną z naruszeniem prawa.

Kolejnym „dyskusyjnym” elementem pracy notariusza, jest ocena zdolności klienta do rozumienia swoich oświadczeń woli i kierowania swym postępowaniem. Kiedy notariusz ma wątpliwości co do ww. zdolności powinien odmówić sporządzenia np. testamentu. Zagadnienie jest problematyczne, bo jeżeli w grę wchodzą „oczywiste przypadki” np. rozpytany klient nie jest w stanie kojarzyć podstawowych faktów, nie rozpoznaje swoich bliskich, to sprawa wydaje się być jasna. Natomiast bywają takie sytuacje, kiedy do stwierdzenia „niepoczytalności” wymagane jest badanie psychiatryczne. Przykładowa klient cierpiący na schizofrenie „w kontakcie” wcale nie musi zdradzać swojej choroby, jego wypowiedzi mogą być jasne i nie budzące wątpliwości. Dopiero ocena lekarska prowadzi do ustalenia, iż mimo „jasności” wypowiedzi de facto nie miał on świadomości skutków swojego działania.

Notariusz jako gwarant ochrony interesów obu stron musi starannie pouczyć o skutkach dokonywanej przez nie czynności

Znane są przypadku odpowiedzialności karnej notariuszy (z orzeczeniami wyroków pozbawienia wolności bez zawieszania i ogromnymi odszkodowaniami) za wykonanie z rozmysłem czynności ze szkodą dla klienta. Słynna jest sprawa tzw. przewłaszczeń nieruchomości na zabezpieczenie pożyczek. Bardzo często ludzie starsi lub nieporadni zawierali pożyczki z tzw. „firmami pożyczkowymi” na stosunkowo niewielkie kwoty i jednocześnie zabezpieczali spłatę tych pożyczek umową przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. Wystarczyło uchybienie w płatności jednej z rat dochodziło do wypowiedzenia umowy pożyczki, a pożyczkobiorca był pozbawiony mieszkania. Sądy w wielu przypadkach doszły do wniosku, że notariusze sporządzający ww. umowy działali w ramach przestępczego procederu.

Jedną z donioślejszych czynności, jakie wykonuje notariusz, jest sporządzenia aktu dobrowolnego poddaniu się egzekucji. Krótko mówiąc, jest to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności, polegający na tym, że jeżeli dłużni nie wywiązuje się z zawartej umowy, wierzyciel bez konieczności kierowania sprawy do Sądu, po uzyskaniu na akcie notarialnym tzw. klauzuli wykonalności, może bezpośrednio skierować sprawę do komornika.

I właśnie dlatego notariusz jest taki ważny !