Czym jest polisolokata?

W ostatnim czasie, obok popularne spraw osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, coraz szerszą atencje zaczęły osiągać tak zwane polisolokaty.

W ostatnim czasie, obok popularne spraw osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, coraz szerszą atencje zaczęły osiągać tak zwane polisolokaty.

Czym w rzeczywistości jest polisolokata?

Funkcjonujące na rynku instytucje finansowe wprowadzały do obiegu umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Nie ma ona swojej legalnej definicji w przepisach prawa, nie została również wyszczególniona jako umowa nazwana w części zobowiązaniowej Kodeksu cywilnego.

O ile na mocy takiej umowy ubezpieczony był obowiązany do wpłacania w różnych odstępach środków finansowych, celem ich dalszego inwestowania w fundusze inwestycyjne, o tyle ubezpieczyciel zobowiązywał się z jednej strony do ubezpieczenia życia i zdrowia ubezpieczonego, zobowiązując się do wypłaty stosownego świadczenia pieniężnego w przypadku zakończenia umowy, przy czym wysokość tego świadczenia nie jest znana w momencie zawierania umowy. Umowa może zostać rozwiązana na skutek oświadczenia ubezpieczonego lub w ten sposób, że ubezpieczony dożyje określonego wieku lub umrze.

Konstrukcja umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przewidywała szereg uprawnień po stronie ubezpieczyciela w zakresie likwidacji polisolokaty, jej unieważnienia, w tym zwłaszcza do naliczania opłaty likwidacyjnej, która stanowi główny punkt żądań w obecnych sprawach przeciwko ubezpieczycielom.

Umowa ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawierana była najczęściej na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. W tym czasie ubezpieczone zobowiązany był ponosić regularne składki.

Niejednokrotnie postanowienia dotyczące rozwiązania umowy przewidywały często niezgodne z prawem postanowienia. Dawały one ubezpieczycielowi prawo do naliczania opłaty likwidacyjnej, ustanowionej procentowo w zależności od czasu trwania umowy. I tak, przykładowo, niektóre z umów funkcjonujących na rynku przewidywały opłaty likwidacyjne w wysokości nawet do 98% w przypadku rezygnacji z umowy w okresie pierwszych kilku lat.

Na czym polega pomoc adwokata w sprawach tzw. polisolokat?

W pierwszej kolejności adwokat skupia się na dwóch najważniejszych kwestiach:

– odzyskanie opłat z tytułu likwidacji umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz

– analiza, a w dalszej kolejności kwestionowanie postanowień umowy, które kwalifikują dane porozumienie jako nieważne z mocy prawa, co dawałoby ubezpieczonemu prawo do dochodzenia zwrotu całej sumy wpłaconych składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Adwokat prowadzi rokowania z ubezpieczycielem na etapie próby polubownego załatwienia sprawy, wysyłając stosowne wezwanie do zapłaty z określoną kwotowo sumą do zwrotu.

Przy braku odezwy ze strony ubezpieczyciela lub decyzji odmownej, należy podjąć dalsze kroki w postaci zainicjowania sprawy o zapłatę nienależnie pobranych opłat w ramach wspomnianej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Żądanie może odnosić się również do innych opłat i należności poniesionych w ramach zawartej umowy (posiadających równie wymyślne nazwy), w sytuacji, gdy analiza postanowień umowy do podstawy do przyjęcia, że postanowienia te są sprzeczne z prawem lub w umowie pojawiły się niedozwolone klauzule umowne, o jakich mowa w artykule 3851 §1 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu za niedozwolone klauzule umowne uznamy takie, które znajdują się w umowach zawieranych z konsumentem (czyli najprościej mówiąc – na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą), nie były z nim indywidualnie uzgadniane (np. poprzez podsunięcie uprzednio przygotowanego wzoru ogólnych warunków umowy bez możliwości negocjowania poszczególnych postanowień) oraz kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (zwłaszcza, gdy nadają przedsiębiorcy znaczne uprawnienia lub górująca pozycję w umowie).

Trzeba mieć na względzie, że charakter sprawy sądowej o zapłatę należności z tytułu nieważnej lub niezgodne z prawem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wymaga stawienia się przez ubezpieczonego przynajmniej na jednej rozprawie, w tym złożenie wyjaśnień w zakresie sposobu zawarcia umowy, okoliczności temu towarzyszących, jak również przebiegu okresu ubezpieczenia, w tym nawet określenia opłacalności lub braku wybranego produktu finansowego.

W przypadku uzyskania rozstrzygnięcia pozytywnego dla ubezpieczonego, dalsze kroki to w zasadzie już tylko oczekiwanie na wpływa na konto, ewentualnie wezwanie ubezpieczyciela do wypłaty zasądzonych środków na podstawie prawomocnego orzeczenia lub wystąpienia na drogę postępowania egzekucyjnego, inicjując je stosownym wnioskiem do komornika.

Autorem tekstu jest Multikancelaria Tumkiewicz sp. z o.o.

Aktualne informacje dotyczące spraw polisolokat można znaleźć również na ich stronie internetowej www.multikancelaria.pl.