Radca prawny Ciechanów

radca-adwokat-ciechanow
Miejscowość: Ciechanów

Lista radców prawnych udzielających porad prawnych w miejscowości Ciechanów województwo mazowieckie. Radca prawny to zawód zaufania publicznego, którego główne zasady wykonywania zostały określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Radca prawny wykonując swój zawód powinien wykazywać się należytą starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. Jednym z najważniejszych atrybutów radcy prawnego jest tajemnica zawodowa, która opiera się na założeniu, iż radca prawny nie może ujawnić żadnych informacji, które uzyskał w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Tajemnica ta ma charakter bezwzględny i radca prawny nie może zostać z niej zwolniony. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Kancelarie radców prawnych – lista

kancelarie radców prawnych w ciechanowie

Ponadto radca prawny posiada prawo do sporządzania odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie każdorazowo określonym odrębnymi przepisami. Zawód radcy prawnego może być wykonywaniu w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Warunkiem prowadzenia działalności w formie spółki jest to, iż wyłącznym przedmiotem ich działalności może być świadczenie pomocy prawnej. Radca prawny zatrudniony w formie umowy o pracę nie może jednakże świadczyć pomocy prawnej w postaci występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Jest to spowodowane faktem, iż stosunek pracy może potencjalnie wpływać na niezależność radcy prawnego, która wymagana jest w przypadku nawiązania stosunku obrończego. Radca prawny w przypadku wykonywania swojego zawodu w ramach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi danej jednostki organizacyjnej. W trakcie wykonywania swojego zawodu radcy prawnemu nie można polecać wykonania czynności wykraczającej poza zakres pomocy prawnej. Jednocześnie w ustawie o radcach prawnych wskazano, iż jednostki organizacyjne zobowiązane są zapewnić udział radcy prawnego w postępowaniu przed Sądem Najwyższym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnymi lub centralnymi organami władzy państwowej, przed sądami apelacyjnymi, przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed organem drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym. Umocowanie radcy prawnego opiera się na niezależności wykonywania zawodu, której przejawem jest między innymi rozszerzona wolność słowa i pisma, która opiera się na założeniu, iż przy wykonywaniu czynności zawodowych radca prawny, który przekroczy granice wolności słowa i pisma w sposób stanowiący zniewagę lub zniesławienie strony podlega ściganiu wyłącznie w drodze dyscyplinarnej. Warto także wskazać na immunitet radcowski, z którego korzysta radca prawny podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. W tym przypadku korzysta on z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi. Radcy prawni korzystają ze stroju urzędowego – togi z granatowym żabotem (u adwokatów elementem stroju urzędowego jest zielony żabot). Radca prawny obowiązany jest unikać konfliktu interesów i nie może świadczyć pomocy prawnej, jeżeli dana sprawa uprzednio była przedmiotem świadczonej przez niego pomocy dla innego podmiotu. Obowiązek unikania konfliktu interesów stanowi naczelną zasadę wykonywania zawodu radcy prawnego i ma na celu ochronę interesów klienta. Odmowa udzielenia pomocy prawnej przez radcę prawnego może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Ulice, przy których znajduj się kancelarie radców prawnych w Ciechanowie:

Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych oraz złożenia ślubowania. Jednocześnie ustawodawca stawia określone wymogi dotyczące odbycia aplikacji radcowskiej czy też zdania egzaminu radcowskiego, które są wymagane przed uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych. Radca prawny składając ślubowane zobowiązuje się przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości. Wykonywanie zawodu radcy prawnego to odpowiedzialna misja, która wiąże się z koniecznością rozwiązywania problemów prawnych klientów. Radca prawny posiada ugruntowaną wiedzę prawniczą i fachowe przygotowanie pozwalające mu na świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta. W tej chwili większość firm, samorządów czy korporacji zatrudnia radców prawnych do bieżącej obsługi prawnej, ponieważ zdają sobie one sprawę, że w gąszczu przepisów prawa pomoc fachowego pełnomocnika okazuje się niezbędna. Od pewnego czasu radcy prawni mogą pełnić funkcję obrońcy w postępowaniach karnych, na zasadach identycznych jak adwokacki. Sprawia to, że uprawnienia radcy prawnego i adwokata zostały formalnie zrównane i w związku z tym korzystanie z pomocy zarówno radcy prawnego jak i adwokata będzie wiązało się z pomocą prawną wysokiej jakości. Na radcach prawnych ciąży także obowiązek stałego poszerzania swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Obowiązek ten realizowany jest w ramach szkoleń, wykładów czy też szkoleń online. Wykonywanie zawodu radcy prawnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością za powierzone sprawy, ponieważ każdorazowo to właśnie na radcy prawnym jako profesjonalnym pełnomocniku będzie ciążył obowiązek zachowania należytej staranności przy świadczeniu pomocy prawnej.

Ciechanów jest miastem położonym na północy Województwa Mazowieckiego. Miejscowość jest siedzibą powiatu ciechanowskiego. Leży nad rzeką Łydynią i znajduje się około 100 kilometrów od Warszawy, przed reformą administracyjną Ciechanów był stolicą województwa ciechanowskiego. Według danych na 31 grudnia 2020 r. Ciechanów zamieszkuje 42965 osób. Według badań archeologicznych historia Ciechanowa sięga VII-X wieku, jednakże prawa miejskie Ciechanów uzyskał w okolicach roku 1400. Główną atrakcją turystyczną Ciechanowa jest średniowieczny zamek, który jest na bieżąco restaurowany. Ponadto jedną z nowych atrakcji miasta jest Park Nauki Torus wybudowany w okolicy charakterystycznej wieży ciśnień, która przez wiele lat była zapomnianym elementem architektury Ciechanowa. Pobliskie miejscowości to Mława, Przasnysz, Płońsk, Maków Mazowiecki, Pułtusk. Przez Ciechanów przebiega droga krajowa nr 50 oraz droga krajowa nr 60 oraz 3 drogi wojewódzkie. Architektura Ciechanowa opiera się na niskiej zabudowie oraz osiedlach domków jednorodzinnych. W niedalekiej odległości od Ciechanowa znajduje się Opinogóra, w której odwiedzić można Muzeum Romantyzmu w dawnym majątku należącym do rodziny Krasińskich. Ponadto w Ciechanowie znajduje się wiele lokalnych atrakcji, które wpływają na możliwości ciekawego pobytu turystycznego.