Jak uzyskać odszkodowanie za gradobicie upraw w sadzie?

W większości takie pytanie stawiamy sobie dopiero wówczas, gdy nasze uprawy dotknęło już zjawisko gradobicia. Wtedy może być już trochę za późno. Zatem, warto pomyśleć o tym wcześniej. W tym miejscu z pewnością aktualne będzie stare powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony”. Zatem, aby móc starać się o odszkodowanie z tytułu szkód w uprawach, w tym odszkodowanie z tytułu gradobicia, należy wcześniej wykupić ubezpieczenie upraw rolnych od określonych ryzyk, w tym przypadku zjawiska gradobicia. Warto się tym zainteresować jak najwcześniej, aby później móc odzyskać straty, które poniesiemy w związku z wystąpieniem zjawiska gradobicia np. w sadzie. Wspomnieć należy również, że rolnicy mają możliwość zawarcia tzw. dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych, co oznacza, że składka związana z zawarciem takiego ubezpieczenia finansowana jest w części z budżetu państwa. Maksymalnie składka może być sfinansowana z budżetu państwa do 65%.   Pamiętać również należy, że polisa obowiązuje przez okres roku. Zatem po zakończeniu okresu ubezpieczenia należy odnowić ochronę ubezpieczeniową. 

Potrzebujesz pomocy w sprawie odszkodowania?

Skontaktuj się z autorem wpisu

+48 501 455 681

barbara@wojtasrp.pl

https://wojtasrp.pl

Jak ubezpieczyć sad od gradobicia?

Kiedy zdecydujemy się na ubezpieczenie uprawy od skutków gradobicia powinniśmy znaleźć najbardziej optymalne dla siebie ubezpieczenie. W tym celu powinniśmy zgłosić się do brokera ubezpieczeniowego lub agenta, który pomoże w wyborze najkorzystniejszej dla nas oferty. Warto podkreślić w tym miejscu, że broker ubezpieczeniowy nie jest związany z żadną z firm ubezpieczeniowych, ma dostęp do wszystkich dostępnych na rynku ofert, co za tym idzie niezależnego porównania tychże ofert oraz dostosowania odpowiedniego zakresu pod potrzeby sadownika/rolnika. Agent wykonuje czynności na rzecz konkretnego zakładu ubezpieczeń (szerzej o tym w kolejnych wpisach). 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia sadu od gradobicia?

– czy ubezpieczyciel stosuje udział własny i ewentualnie w jakiej wysokości

Udział własny jest to procentowa lub kwotowa wartość szkody, której ubezpieczyciel nie pokryje w przypadku zaistnienia szkody. Na przykład: warunki ubezpieczenia przewidują, że udział własny w szkodzie poszkodowanego wynosi 10%. Zatem, jeśli dojdzie do szkody i ubezpieczyciel wyceni wartość naszej szkody na kwotę na przykład 100.000 zł, to z uwagi na określony udział własny ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w kwocie 90.000 zł, gdyż zgodziliśmy się wcześniej, że nasz udział w szkodzie będzie wynosił 10%. Często zdarza się tak, że im jest przewidziany wyższy udział własny w szkodzie, tym jest niższa składka, jednak nie zawsze w tym zakresie warto jest kierować się niższą składką. 

– wysokość składki ubezpieczeniowej 

Dla większości z nas z pewnością wysokość składki ubezpieczeniowej ma duże znaczenie przy wyborze ubezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że niższa składka może wiązać się mniej korzystnymi warunkami przy wypłacie odszkodowania np. z wyższym udziałem własnym w szkodzie. 

– w jaki sposób zostaje określona w polisie suma ubezpieczenia tj. granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia zjawiska gradobicia

Suma ubezpieczenia jest to kwota wskazana w polisie, do wysokości której ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkodę. Na przykład w polisie mamy określoną sumę ubezpieczenia na kwotę 70.000 zł. W naszym sadzie doszło do zjawiska gradobicie i ponieśliśmy straty na kwotę 100.000 zł. W takiej sytuacji odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do 70.000 zł. 

Często zdarza się, że w przypadku ubezpieczenia sadu, suma ubezpieczenia określana jest przez ubezpieczyciela przy uwzględnieniu powierzchni sadu, określonej wydajności z 1 ha oraz ceny po której ubezpieczony mógłby zbyć owoce. 

– w jaki sposób będzie ustalana wysokość szkody w przypadku gradobicia w sadzie

Warto zwrócić uwagę na ten aspekt, gdyż zwykle to w tej kwestii pojawiają się spory, gdy dojdzie do wystąpienia gradu w uprawie. Często zdarza się, że ubezpieczyciel zaniża wartość szkody, wypłacając tym samym zaniżone odszkodowanie.  

Jak zgłosić szkodę w uprawach rolnych?

Kiedy dojdzie do wystąpienia w naszych uprawach szkody gradowej, a posiadamy ubezpieczenie upraw rolnych od zjawiska gradobicia, powinniśmy jak najszybciej zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela. Zwykle ogólne warunki ubezpieczenia, które rolnik powinien otrzymać wraz z polisą, wskazują termin,  w którym należy zgłosić szkodę. Szkodę można zgłosić telefonicznie na infolinii, mailowo, listownie, bądź w oddziale ubezpieczyciela. Zgłaszając szkodę powinniśmy podać numer polisy ubezpieczeniowej i szczegóły związane z wystąpieniem zdarzenia. Z pewnością konieczne będzie również określenie obszaru, na którym doszło do szkody poprzez wskazanie numerów konkretnych działek.  

Co należy zrobić po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela?

Gdy zgłosimy szkodę do ubezpieczyciela, ubezpieczyciel powinien potwierdzić przyjęcie zgłoszenia szkody oraz poinformować nas o nadanym numerze szkody, którym powinniśmy posługiwać się w przypadku dalszego kontaktu w sprawie szkody. Kolejne kroki należą do ubezpieczyciela. Jeśli ubezpieczyciel będzie potrzebował dodatkowych informacji, zwróci się po nie do nas. 

Jak oszacować szkodę w sadzie po wystąpieniu zjawiska gradobicia?

Zwykle, w niedługim czasie od zgłoszenia szkody likwidator szkody kontaktuje się z ubezpieczonym w celu ustalenia daty oględzin. Wówczas szacowania wysokości szkody dokonuje rzeczoznawca, który po wykonanych oględzinach sporządza protokół szkody. Na podstawie protokołu oględzin rzeczoznawcy, ubezpieczyciel wydaje decyzję o wysokości przyznanego odszkodowania, którą otrzymuje ubezpieczony. Zwykle ubezpieczyciel wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Co zrobić gdy przyznane odszkodowanie za gradobicie jest za niskie?

Jeśli uważamy, że przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest za niskie zawsze mamy możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Powinniśmy zatem złożyć reklamację od decyzji ubezpieczyciela określającej wysokość odszkodowania. Nie ma określonego terminu, w którym reklamacja powinna zostać złożona. Jednak z pewnością im wcześniej zdecydujemy się na odwołanie, tym korzystniej dla nas, na przykład jeśli chodzi o możliwość przeprowadzenia dodatkowych oględzin. Jak najszybsze podjęcie działań ułatwi nam zabezpieczenie ewentualnych dowodów, które mogą okazać się niezbędne na dalszych etapach ubiegania się o wyższą kwotę odszkodowania od ubezpieczyciela. Należy także pamiętać, o terminie przedawnienia tj. okresie w jakim możemy domagać się od ubezpieczyciela dopłaty odszkodowania przed sądem, termin ten upływa maksymalnie w ciągu 3 lat od daty wystąpienia szkody, z końcem roku kalendarzowego. 

W jaki sposób złożyć reklamację od decyzji?

Jeśli uważamy, że przyznane odszkodowanie jest za niskie, powinniśmy w reklamacji wskazać z jakiego powodu tak twierdzimy. Warto w tym kontekście przeanalizować protokół szkody sporządzony przez rzeczoznawcę. Protokół szkody powinniśmy otrzymać od ubezpieczyciela wraz z decyzją. Jeśli go nie otrzymamy, mamy prawo żądać przesłania protokołu. Pamiętać należy o tym, że ubezpieczony ma prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się w aktach likwidacji szkody. 

Aby reklamacja była skuteczna, ważne jest podanie konkretnych szczegółowych argumentów wskazujących, że np. rzeczoznawca w sposób nieprawidłowy oszacował szkodę, oględziny były przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, błędnie została wyliczona wysokość odszkodowania. 

W reklamacji możemy również złożyć wniosek o przeprowadzenie dodatkowych oględzin. 

Sporządzoną reklamację należy złożyć do ubezpieczyciela drogą mailową, za pośrednictwem poczty, bądź w oddziale ubezpieczyciela. 

Czy ubezpieczyciel musi odpowiedzieć na reklamację?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni. W sprawach skomplikowanych ubezpieczyciel może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, wcześniej informując o tym ubezpieczonego. 

Co zrobić gdy ubezpieczyciel nie uwzględnia złożonej przez nas reklamacji?

Jeśli ubezpieczyciel, mimo złożonej reklamacji, w dalszym ciągu odmawia przyznania brakującego odszkodowania warto rozważyć wystąpienie na drogę sądową. W takiej sytuacji warto jest skonsultować się z prawnikiem, który przeprowadzi analizę sprawy oraz wskaże szanse na dopłatę ewentualnego odszkodowania, a następnie zajmie się kompleksowym prowadzeniem sprawy. 

Odpowiedzi na pytania udzielała kancelaria radców Prawnych

http://www.wojtasrp.pl