Brak zapłaty za fakturę – jakie możliwości ma przedsiębiorca?

Dochodzenie wierzytelności, w szczególności w czasach pandemii może wiązać się z koniecznością zastosowania niestandardowych rozwiązań, które dotychczas nie były stosowane przez przedsiębiorców w dochodzeniu roszczeń. Najlepszym zabezpieczeniem dla przedsiębiorcy wystawiającego fakturę z odroczonym terminem dla kontrahenta jest uzyskanie jego czytelnego podpisu na tej fakturze. Bardzo ważnym jest w tym zakresie zwrócenie uwagi czy faktura podpisywana jest przez osobę uprawnioną w imieniu kontrahenta do zaciągania zobowiązań, ponieważ tylko wtedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Uzyskany w ten sposób dokument pozwoli na skierowanie sprawy dochodzenia wierzytelności wynikających z faktury w postępowaniu nakazowym, które jest dla powoda tańsze, a dla pozwanego wiąże się z określonymi niedogodnościami. Przede wszystkim w tej sytuacji dłużnik musi liczyć się z możliwością wszczęcia postępowania zabezpieczającego przez komornika, ponieważ nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Brak zapłaty za fakturę w terminie stanowi problem coraz większej grupy przedsiębiorców, a wydłużający się czas postępowań sądowych nie sprzyja dochodzeniu wierzytelności. W związku z tym postępowanie nakazowe, choć obwarowane istotnymi warunkami, to stanowi najlepszą alternatywę umożliwiającą szybkie zabezpieczenie dochodzonego przez nas roszczenia.

Brak zapłaty za fakturę w terminie stanowi także podstawę do doliczenia nierzetelnemu dłużnikowi kosztów dochodzenia należności, które zostały ustalone ryczałtowo na 40, 70 lub 100 euro od każdej faktury. Jest to możliwość bardzo często pomijana przez przedsiębiorców, a możliwa do wyegzekwowania także od faktur opiewających na kwoty niższe niż koszty dochodzenia roszczeń.
Bardzo ważnym elementem, który odgrywa istotną rolę w postępowaniu sądowym jest umowa, która powinna zostać sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, ponieważ to najczęściej na podstawie umowy i innych okoliczności orzekać będzie sąd.
Sprawy o roszczenia wynikające z faktur lub umów są bardzo często skomplikowane i zawiłe, wymagają więc pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Radca prawny lub adwokat pomoże przedsiębiorcy szybko ocenić tryb postępowania, wysokość kosztów dochodzenia roszczeń, a także poinformuje o możliwościach pozasądowego rozwiązania sporu.

Autor tekstu – Radca Prawny Bartosz Machul z Ciechanowa