Zadośćuczynienie dla najbliższych osoby, która utraciła zdrowie w wyniku wypadku drogowego

W ostatnim czasie ustawodawca co chwila zasypuje nas kolejnymi nowymi ustawami, nowelizacjami, poprawkami i reasumpcjami. Niektóre z nich budzą kontrowersje, a nawet uzasadnione kontrowersje.

Dnia 14 sierpnia 2021 r. Prezydent RP złożył podpis pod ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny.

Zmiana jest bardzo prosta i polega na dodaniu do obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego – nowego zawartego w par. 446 (2) k.c. Zgodnie z nową regulacją „W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Prawdą jest, iż w  dotychczasowym stanie prawnym dochodzenie zadośćuczynienia dla najbliższych osoby, która utraciła zdrowie i możliwość tworzenia więzi rodzinnej również było możliwe, a art. 448 k.c. daje podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia w wypadku naruszenia dobra osobistego każdego rodzaju.

Z drugiej jednak strony zdarzały się przypadki, w tym także w Sądzie Najwyższym (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, sygn. akt I NSNZP 2/19) gdy z niezrozumiałych dla piszącego te słowa przyczyn, ograniczano zastosowanie art. 448 k.c. i odmawiano wypłaty zadośćuczynienia najbliższym osoby, która w wyniku wypadku straciła zdrowie na tyle, iż uniemożliwiało jej to kontynuowanie życia rodzinnego.

Niezależnie od pewnych zastrzeżeń natury formalno-prawnej i podnoszonych argumentów o zbędności nowowprowadzonego uregulowania wobec treści dotychczas już obowiązującego art. 448 k.c., przyznać trzeba, iż nowelizacja będzie miała doniosłe i korzystne ze wszech miar skutki dla możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby najbliższej.

Kancelaria prowadzi obecnie przed Sądem Rejonowym w  Łomży postępowanie o wypłatę środków na rzecz rodziców osoby, która w wyniku wypadku drogowego stała się całkowicie niepełnosprawna i utraciła możliwość utrzymania więzi rodzinnych.

Przepisy obowiązujące na dzień dzisiejszy nie pozostawiają już żadnych niedomówień co do podstawy prawnej roszczenia, którą stanowił będzie art. 446(2) k.c., zgodnie z którym, jak już wyżej wzmiankowano: w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Na koniec dobre wieści dla osób które w przeszłości zrezygnowały z dochodzenia swoich praw w związku z zawiłościami prawnymi występującymi wokół zagadnienia, stosowanie instytucji zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej będzie możliwe również z mocą wsteczną, to jest do zdarzeń powstałych przed dniem wejścia ustawy w życie. Termin przedawnienia roszczeń będzie wyznaczany przez przepis art. 4421 § 2 k.c.

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zapraszam do kontaktu z adwokatem Cezarym Chrzanowskim, aktualne dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie www.adwokat-chrzanowski.pl.