Jak się przygotować do sprawy o alimenty?

Alimentami nazywamy świadczenia pieniężne lub w naturze, które mogą przysługiwać osobie uprawnionej do alimentów od osoby zobowiązanej do alimentów, w celu zapewnienia odpowiedniego utrzymania, wychowania, bądź zabezpieczenia potrzeb materialnych uprawnionego. Alimenty są przyznawane w sprawach o rozwód, separację, przy ustaleniu ojcostwa, bądź w oddzielnie złożonej sprawie o zapłatę alimentów na rzez uprawnionego.

Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie indywidualnych okoliczności, takich jak dochody oraz sytuacja majątkowa zobowiązanego do alimentacji, ale także z uwzględnieniem potrzeb i warunków życia osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Mogą one obejmować koszty związane z utrzymaniem, np. koszty zakupów spożywczych, opieki medycznej, odzieży, mieszkania, edukacji oraz wszelkich potrzeb związanych z normalnym funkcjonowaniem osoby uprawnionej do alimentów.

Jakie dokumenty należy więc przygotować do sprawy? Przede wszystkim należy uzyskać odpis aktu urodzenia dziecka. Obecnie odpis taki można uzyskać zarówno składając wniosek online, listownie bądź w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

W przypadku składania wniosku przez internet należy posiadać profil zaufany lub e-dowód wraz z czytnikiem i potwierdzonym profilem zaufanym, które pozwalają potwierdzić tożsamość. Wysokość opłaty wynosi 22 zł za odpis skrócony, a 33 zł za odpis zupełny.

Aby ustalić koszty utrzymania dziecka, należy zacząć zbierać dowody wykazujące ponoszone na dziecko koszty, w tym opłaty za przedszkola, żłobki, szkoły, oraz wszelkie atrakcje i dodatkowe koszty, jakie są związane z uczestnictwem dziecka w zajęciach szkolnych lub przedszkolnych. Jeśli chodzi natomiast o koszty wyprawki szkolnej lub przedszkolnej warto zaopatrzyć się w dokument w postaci faktury bądź paragonu z nr NIP dziecka, wraz z potwierdzeniem zapłaty, na których będą wyszczególnione produkty zakupione dla małoletniego.

Jeśli dziecko jest chorujące należy skompletować dokumentację medyczną wskazującą na dolegliwości z jakimi się zmaga, mogą to być także opinie wydawane przez psychologów, w których zaleca się dziecku udział w odpłatnych zajęciach. Wówczas, w przypadku realizacji przez dziecko wizyt prywatnych bądź dodatkowych zajęć np. sensorycznych, ruchowych, rehabilitacyjnych, należy skompletować odpowiednie faktury za zakup usług wraz z potwierdzeniem ich opłaty. Natomiast realizując wskazane przez lekarzy obowiązki związane z zakupem dziecku odpowiednich leków, należy skompletować faktury za zakup tych leków i niezbędnych środków wraz z potwierdzeniem ich opłaty.

Jeżeli dziecko posiada jakieś zdolności, pasje które chce rozwijać, jest aktywne sportowo czy kulturalnie, warto wówczas zgromadzić dowody potwierdzające udział w takich zajęciach, ze wskazaniem ich kosztów oraz dowodem na potwierdzenie uiszczenia przez rodziców tej opłaty.

W zakresie kosztów ponoszonych na odzież i obuwie dla dzieci warto poprosić w sklepie o wystawienie faktury lub paragonu z nr NIP dziecka oraz zwrócić uwagę na to, aby na fakturze znajdowały się zakupy dotyczące bezpośrednio dziecka. Zdarza się bowiem, że rodzice kupują ubrania zarówno dla siebie jak i dzieci przy jednych zakupach, to wówczas koszt ponoszony przez rodzica na siebie nie jest z oczywistych powodów uwzględniany.

Jeśli natomiast chodzi o koszty wyżywienia dziecka, najczęściej sporządza się tabelę wydatków miesięcznych na wyżywienie całej rodziny, podzieloną odpowiednio przez liczbę członków rodziny. W przypadku wykonywania większych zakupów, np. z tygodniowym zapasem, warto poprosić o wystawienie faktury bądź paragon z nr NIP dziecka, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy na fakturze nie będą wyszczególnione takie pozycje jak np. alkohol czy papierosy.

Podobnie w formie tabeli można przedstawić koszty związane z mieszkaniem, opałem, energią, gazem, wodą czy mediami, paliwem na dojazdy dzieci do szkół czy przedszkoli, przy czym w tym wypadku swoje wydatki należy poprzeć odpowiednimi fakturami wystawianymi przez usługodawców, najemców czy spółdzielnię mieszkaniową.

Profesjonalna pomoc prawna kancelarii specjalizującej się w prawie rodzinnym może być niezbędna dla skutecznego dochodzenia roszczeń alimentacyjnych lub też w przypadku konieczności podjęcia obrony przed nieuzasadnionymi żądaniami.

Autorem wpisu jest Adwokat Aleksander Gubański z Olsztyna.